فريزر فانتزي ايستاده روباز
خط سلف سرويس زاويه
دكوراتيو خط سلف سرويس 
خط سلف سرويس متحرك
يخچال فانتزي ايستاده
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
فريزر ايستاده دو درب مگنتي
دستگاه بستني قيفي
آشپز خانه مركب
همبرگر زن اتوماتيك
سس زن
دستگاه خامه زن